Skip to main content
Wermo is a furniture factory with a 75-year history, which produces modern design furniture in a timeless Scandinavian style. The company is located in a small town called Võru in the south of Estonia. Established in 1947 after the 2nd World War, our factory was one of the biggest furniture factories in Estonia, employing about 1000 people and shipping furniture all over the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union and re-independence of Estonia, the plant was privatized. Now, the factory is focused on the production of well-designed and high-quality home furniture, employing round 70 highy skilled workers inkl. updated machine park and shipping to well-known brands all over Europe and the US.
Wermo has introduced energy-saving technology. 30% of the energy required for production comes from our own solar park. Our materials come from sustainable forestry and the products are FSC® certified. Water-based paints and varnishes as well oils are used for finishing. All products are packed in a recyclable cardboard, and honeycomb cardboard is used to protect the product. Our aim is to reduce the ecological footprint to the possible minimum.
We follow the COC, social and environmental requirements and have been audited by ICS.

Wermo is member of following associations:

„Wermo AS digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

 Projekti lühikokkuvõte:
Projekti tulemusel suurendatakse Wermo AS tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetatakse ettevõttele uus servapealistusmasin, arendatakse Eziili ja Directo tarkvarade funktsionaalsust ja palgatakse arendusteks projektijuht ning tehases visualiseeritakse reaalajas infot.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on soetada uus servapealistusmasin, mis võimaldab tõsta tootmise efektiivsust ning vähendada materjali kadu. Eziil tarkvara funktsionaalsuse tõstmisel arendatakse edasi tootmise planeerimise ja müügimoodulit, et tõsta tootmise planeerimise efektiivsust ning kiirendada müügiprotsessi. Arenduste elluviimiseks palgatakse projektijuht, kelle ülesandeks on arenduste haldamine. Lisaks soetatakse tehasesse telerid, et visualiseerida reaalajas tootmisinfot.

Projekti tulemusel suurendatakse Wermo AS tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta.

Toetuse summa (EUR):
124 609

 

Wermo osalemine Tsentri robotmanipulaatorite koostööprojektis / Projekt nr 2014-2020.5.04.20-0412 


Wermo osaleb Tsentri koostööprojektis, milles uuritakse robotmanipulaatorite rakendusvõimalusi puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes. Eesmärgiks on anda partnerettevõtetele praktiline kogemus robotiseerimise projekti läbiviimiseks ning kasutada projekti raames tekkinud materjali ja tulemusi tootjate innustamiseks, tegeleda robotiseerimise projektidega.

Täpsemalt projekti kohta Tsentri kodulehel.

 

Projekt „Aktsiaselts Wermo digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR): 8330

 

EU53578 – DigiWermo

Eesmärgiks on parandada ettevõtte digikultuuri ja sellega suurendada tootlikust kõigis tegevusvaldkondades.

Projekti tulemusel paraneb ettevõtte tootlikkus ja kasumlikkus. Projekti kogumaksumus on 185 284,36 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 92 642,18 eurot ja toetus on maksimaalselt 92 642,18 eurot.

Projekti raames antav toetus on protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (summas 92 642,18 eurot) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 29 tähenduses.

 

Wermo arenguplaan EU53463

Wermo arenguplaani EU53463 eesmärkideks on ettevõtte müügikäibe suurenemine 5 miljoni euroni, käiberentaabluse suurenemine 8%-ni, omatoodete osakaalu kasv müügikäibes 40%-ni.

Nende eesmärkide saavutamiseks viiakse ellu aktiivset tootearendust ja laiendatakse kliendibaasi. Projekti abil arendatakse vähemalt 50 uut toodet ja alustatakse nende seeriaviisilist tootmist ja müüki. 2020 aastal saavutada koostöö vähemalt kolme uue potentsiaalse kliendiga, käibega üle 100 tuhande euro aastas.

Plaanis on osaleda kahel rahvusvahelisel mööblimessil oma stendiga. Plaanis on suurendada tootlikkust ja selle tagamiseks soetada viimistlusliin.

Projekti kogumaksumus on 1 056 000 eurot, millest toetuse summa moodustab maksimaalselt 369 600 eurot, omafinantseering on minimaalselt 686 400 eurot.

 

Wermo arenguplaan EU52421

Wermo arenguplaani EU52421 eesmärkideks on ettevõtte müügikäive suurenemine 3,1 miljonilt eurolt 5 miljoni euroni, käiberentaabluse suurenemine 2%-lt 8%-ni, omatoodete osakaalu kasv müügikäibes 10%-lt 40%-ni.
Nende eesmärkide saavutamiseks luuakse projekti abil ettevõttes tootearenduse ja turunduse võimekus. Projekti abil arendatakse 30 uut toodet. Projekti abil turundatakse uusi tooteid ja leitakse neile optimaalne turunduskanal ja viis.

Projekti raames külastatakse erialamesse nii külalise kui ka eksponendi rollis, luuakse ettevõtte toodetele turundusmaterjalid.
Soetatakse toodete arendamiseks vajalikud spetsiifilised seadmed ja lõikeinstrumendid.
Projekti kogumaksumus on 316200 eurot, millest toetuse summa moodustab 110670 eurot, omafinantseering 205530 eurot.

 

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0349“ Mööbli- ja tarbeesemete tootearenduse tarbijatestimise  metoodika väljatöötamine I etapp”

      

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER

Partnerid: Alusta OÜ (registrikood 14467109), Kiikhobu Lastemööbel OÜ (registrikood 14362310), Tarmeko LPD OÜ (registrikood 11139126), aktsiaselts WERMO (registrikood 10051010).

Projekti lühikirjeldus

Töötada välja metoodika, mis võimaldaks mööbli ja puittoodete tootearenduse võimalikult varajases faasis võimalikult väikeste kuludega prognoosida turu nõudlust ja toote vastavust potentsiaalse tarbija ootustele ning vastavalt tarbija tagasisidele toodet täiendada. Tegemist on koostööprojektiga, kus rollide jaotus on põhimõtteliselt järgnev: iga partner arendab projekti raames välja 2 toodet ja Tsentril on siin nõuandev roll. Tsenter korraldab väljaarendatud toodete baasil tarbijatestid ja partneritel on siin toetav roll.

Projekti eesmärk

Mööblitootmise klassikalise tootearenduse protsessi puhul saavad tootjad tarbijalt tagasisidet alles siis kui toode on poes. Protsess toote ideest kuni poodi võtab kaua aega – aasta või kauemgi. Toote prototüüpimine ning prototüübi näitamine võimalikele tarbijatele on võimalik ainult kohtades, kus tootja saab vahetult kohtuda tarbijate või nende esindajatega. Enamjaolt kogutakse sel viisil tarbijatelt tagasisidet ainult messidel, mis on kallis tegevus. Lisaks saadakse sel juhul enamasti tagasisidet ostujuhtidelt, mitte lõpptarbijatelt. Fotorealistlikud pildid 3D joonistest võiksid anda tarbijale hea ettekujutuse uuest mööbliesemest, kuid puuduvad uuringud, mille alusel saaks ainult piltide põhjal tarbijalt kogutud tagasiside pealt ennustada toote müügiedu.

Tavaliste küsitluste läbiviimisel on probleemiks, et tarbija ütlus “meeldib” või “ei meeldi” pole piisavalt kvaliteetne sisend toote edasi arendamiseks. Tarbijad sageli ei taha ka oma tegelikke tundeid väljendada proovides pigem ära arvata, mis on küsitleja ootus. Seega on vajadus välja töötada metoodika, mis aitaks leida optimaalseima tee tagasiside korjamiseks potentsiaalsete tarbijate käest hindamaks uue toote võimalikku müügiedu, vältides tavaküsitlustes tekkida võivat vastuste kallutatust. Kasutades pilgujälgimise ja emotsioonimõõtmise tehnoloogiaid, on eesmärgiks töötada välja metoodika, mis võimaldaks vastavalt arendatava toote omadustele hinnata prototüüpimise vajalikkust tootearenduse varajases faasis. Kui on võimalik ilma prototüüpe tegemata koguda tarbijatelt objektiivset tagasisidet ning vastavalt tagasisidele teha toote juures parandusi enne tootega turule minemist, siis tuleb prototüübid valmistada võimalikult hilises tootearenduse faasis.

Projekti tulemus 

Metoodika võimaldab TSENTRIL hakata pakkuma tootearenduse tugiteenust, mille abi saavad Eesti ja välisriikide mööbliettevõtted optimeerida oluliselt tootearenduse protsessi, sest füüsilisi prototüüpe on vaja vähem teha ning ümber teha. Tänu protsessi kiirendamisele võimaldab metoodika muuta innovaatiliste materjalide ja ühenduslahenduste testimist odavamaks ning tõsta uute toodete edu tõenäosust. Omades võimalikult varajases tootearenduse faasis informatsiooni tarbijate eelistuste kohta, on Eesti ettevõtetel ka tugevam läbirääkimiste positsioon edasimüüjatega tehinguid tehes, mis võimaldab suurendada hinda ning lisandväärtust. Selle tulemusena suudavad mööbliettevõtted säilitada kasumlikkust ka kasvavate palkade tingimustes. Antud projekt aitab meetme eesmärkidest lähtudes liikuda Eesti ettevõtetel keerukamate ja uudsemate toodete tootmise suunas ning kasvatada käivet säilitades töökohad.

Projekti kogumaksumus on 100 929,60 €
Projekti toetus on maksimaalselt 85 790,16 €

Projekti alguskuupäev: 01.09.2018
Projekti lõppkuupäev: 31.07.2019